Ansökan om arbete på väg (Schakt och TA-plan)

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här digitala tjänsten kan du ansöka om tillstånd för arbete på väg (schakttillstånd eller trafikanordningsplan).

Om arbetet uppdelas i etapper eller perioder ska separata tidsplaner bifogas.
Om arbetet bedrivs i eller i närheten av gatuområde, GC-väg eller plats där annan part kan komma till skada ska trafikanordningsplan upprättas.
Normalt tar handläggningen cirka 2 veckor men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Tillstånd och avtal

För dig som ska förlägga ledningar el dyl. i kommunens mark
Innan schakttillstånd söks, måste du se till att du har markåtkomst, d.v.s. rätt att lägga ledningen eller annan enskild anläggning i eller på kommunens mark. En sådan rättighet fås antingen genom att du som ledningshavare har ledningsrätt eller servitut, eller genom att avtal har tecknats med kommunen som markägare. Kontakta mark- och exploateringsenheten för att kontrollera om avtal finns eller kan tecknas, eller för godkännande enligt redan tecknat avtal. Om utrymme behövs för uppställning av bodar m.m. under byggtiden, kan särskilt avtal behöva tecknas rörande det. Kontakt: mex@sigtuna.se

Allmänplatsupplåtelse
En allmän eller offentlig plats är nästan alla platser utomhus i Sigtuna kommun där allmänheten kan röra sig, t.ex. vägar och parker. För att få använda offentliga platser till t.ex. uppställning av bodar och schaktmassor under arbetet, måste en ansökan till polismyndigheten göras.
För frågor kring allmänplatsupplåtelse: Kontakt: markupplatelse@sigtuna.se


Svarta jorden
I Sigtuna stad finns avlagringar från när staden grundades för tusen år sedan, vilket återfinns i ett upp till tre meter tjockt jordlager, ett kulturlager som kallas ”Svarta jorden”. För att få schakta inom detta område krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakt: stockholm@lansstyrelsen.se

Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hantering av ansökningar om schakttillstånd och TA-planer. För gällande taxa, se kommunens sida om ansökan vid vägarbeten.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras hos Stadsbyggnadskontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Stadsbyggnadskontoret
    195 85 Märsta
Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.