Vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här svarar du som vårdnadshavare på huruvida du arbetar i samhällsviktig verksamhet eller ej samt om du för att kunna fortsätta arbeta i samhällsviktig verksamhet har behov av barnomsorg i det fall förskolor, skolor (F-6) och fritidshem stänger ned.

Denna tjänst gäller bara kommunala förskolor och skolor.

Vårdnadshavare lämnar ett svar för varje barn.
Du behöver inte lämna uppgifter för barn som går i årskurs 7-9.
Är ni flera vårdnadshavare ber vi er att komma överens om vem av er som fyller i enkäten, så att vi inte får in dubbla svar för barnen.


Länsstyrelsen har prioriterat följande yrkeskategorier för att kunna bibehålla samhällsviktiga funktioner:

1. Energiförsörjning

a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och
drivmedel,
b. produktion och distribution av el,
c. produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, och
d. produktion, lagring och distribution av energigas.

2. Finansiella tjänster

a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella
sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för
att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

3. Handel och industri

a. handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet,
distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel,
sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk
utrustning, och
b. handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet,
distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för
övrig samhällsviktig verksamhet.

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg

a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som
behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor,
b. hantering av avlidna och begravningar, och
c. djurhälsovård för tjänstedjur.

5. Information och kommunikation

a. infrastruktur för elektroniska kommunikationer,
b. framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation,
och
c. posttjänster.

6. Kommunalteknisk försörjning

a. produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten,
b. avledning och rening av avloppsvatten,
c. insamling och hantering av avfall, och
d. väghållning.

7. Livsmedel

a. primärproduktion av livsmedel och foder,
b. berednings- och förädlingsindustri,
c. kontroll av livsmedelsproduktion, och
d. produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

8. Militärt försvar

a. verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter
som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

9. Offentlig förvaltning

a. riksdag och regering,
b. Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen,
c. bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering,
krisberedskap och totalförsvar,
d. myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §,
e. regionernas förvaltning,
f. kommunernas förvaltning,
g. statlig ekonomihantering, och
h. barnomsorg och utbildning inom skolväsendet.

10. Skydd och säkerhet

a. rättsväsendet,
b. Migrationsverkets förvar,
c. statlig och kommunal räddningstjänst,
d. bevakningstjänster,
e. värdetransporter,
f. tull och gränsbevakning och
g. alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt
hälso- och sjukvård.

11. Socialförsäkringar

a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av
pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och
liknande förmåner och ersättningar.

12. Transporter

a. person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg
och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig
verksamhet.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap